Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning

I denne vejledning findes en uddybende beskrivelse af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

De fleste af institutionerne under Kirkeministeriet er omfattet af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

Selvforsikringsordningen indebærer, at folkekirkens institutioner som udgangspunkt ikke tegner forsikring i private forsikringsselskaber for de skader, der typisk kan opstå på folkekirkens ejendom (bygning og løsøre) samt ifm. udførelsen af entreprise, medmindre der er givet særskilt tilladelse til dette.

Det er et fælles bærende princip for selvforsikringsordningen at sikre, at folkekirkens institutioner kun tegner de forsikringer, der er nødvendige og lovmæssige, og at institutionerne undgår unødvendige udgifter til forsikringer, som forsikrings- og selvforsikringsordningen allerede dækker. I det tilfælde, hvor der må tegnes forsikring, dækker folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning ikke. Der henvises til afsnit 6 i forsikringshåndbogen for en nærmere gennemgang af de anførte muligheder for at tegne andre forsikringer. 

I det daglige administreres forsikringsordningen af Forsikringsenheden, der udgøres af medarbejdere fra Københavns og Helsingør Stift. 

Se vejledning

Folkekirkens bygninger og arealer

Denne vejledning handler om hvordan menighedsråd, provsti og rådgivere skal håndtere bygge- og renoveringssager af kirker og kirkegårde og øvrige bygninger til brug for kirken.Vejledningen beskriver også hvordan menighedsrådet og provstiet skal håndtere køb, salg og forpagtning af præsteembedets bygninger og jorde.

Sluttelig kan man læse om, hvad man skal være opmærksom på, som høringspart i plansager, sager der vedrører kirkefredninger eller i sager om øvrige kirkebeskyttelseszoner ved eller omkring kirker.

Se vejledning

GiasCentret

GiasCentret er betalingscenter for alle flerårige aftaler om vedligeholdelse af gravsteder, der bliver oprettet af folkekirkens kirkegårde. GiasCentret administreres af Aarhus Stift og Viborg Stift i fællesskab.​​ 

GiasCentret administrerer følgende to systemer:

GIAS (GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem): GIAS styrer kirkegårdens oprettelse og afregning af gravstedernes flerårige aftaler om vedligeholdelse. 

​KAS (KapitalAdministrationsSystem​): KAS styrer pengene, som kommer ind via GIAS.​

GiasCentret er desuden videnscenter i forhold til rådgivning om lovgivning på kirkegårdsområdet. Det kan fx være om brugsret til gravsteder, kirkegårdsvedtægter, aktindsigt i oplysninger om afdøde med mere.

Eventuelle spørgsmål til konkrete aftaler om vedligeholdelse skal rettes til den pågældende kirkegård.

Se vejledning

Menighedsrådet

Denne vejledning giver et overblik over, hvordan et menighedsråd er styret og menighedsrådets arbejde i det hele taget. Hvad må et menighedsråd, hvad skal et menighedsråd - og hvordan. Det gælder fx møder, de forskellige poster i et menighedsråd, udvalg, habilitet, samarbejder med mere.

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver -  før ansættelsen

Her kan du læse om menighedsrådets rolle som offentlig arbejdsgiver, de forskellige ansættelsestyper på folkekirkens område, og hvordan processen er for ansættelse af en ny medarbejder. 

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver - forhold under ansættelsen

Her kan du læse om forskellige stillingstyper samt arbejdsplanlægning og ansættelsesvilkår for ansatte ved folkekirken, herunder om reglerne for ferie, særlige feriedage og sygdom.  

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver - forventninger og ophør

Her kan du læse om forskellige former for samtaler fx instruktion om, hvordan og hvornår arbejdsopgaverne skal løses, opfølgning på samtaler, og herudover om de mere formelle samtaler fx en tjenstlig samtale. Du kan herudover læse om forløbet op til en afskedigelse samt om den forvaltningsretlige proces i forbindelse med gennemførelsen af en afskedigelse.  

Se vejledning

Præsters arbejdsvilkår

I denne vejledning kan du læse nærmere om præsters arbejdsvilkår. Du kan blandt andet finde oplysninger om de forskellige ansættelsesvilkår såsom løn, pension og tjenestebolig. Du kan også finde oplysninger omkring dine rettigheder og pligter i forhold ferie og øvrigt fravær. Endelig kan du finde oplysninger omkring arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

I slutningen af hvert kapitel finder du links til regler og andet relevant materiale.

Se vejledning

Valg til menighedsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen i forbindelse med afholdelse af valg til menighedsråd, herunder afholdelse af valgforsamling og gennemførelse af afstemningsvalg. 

Se vejledning

Valg til provstiudvalget

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til provstiudvalg, herunder om det offentlige møde, selve valgprocessen og kandidatlister med videre. 

Se vejledning

Valg til stiftsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til stiftsråd, herunder om det offentlige møde, valgbestyrelse og kandidatlister med videre. 

Se vejledning

Økonomi i Folkekirken

Her kan du læse om regelgrundlaget for den folkekirkelige økonomi, herunder om fællesfonden og den statslige støtte. 

Se vejledning

Økonomi i menighedsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen i forbindelse med menighedsrådets økonomi, herunder om budget og regnskab. 

Se vejledning

Økonomi i provstiudvalget

Her kan du læse om provstiudvalgets opgaver i forbindelse med menighedsrådenes udarbejdelse af budget og regnskab, herunder en beskrivelse af budget- og regnskabsprocesserne. 

Se vejledning