Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning

I denne vejledning findes en uddybende beskrivelse af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

 

Se vejledning

Folkekirkens bygninger og arealer

Denne vejledning handler om hvordan menighedsråd, provsti og rådgivere skal håndtere bygge- og renoveringssager af kirker og kirkegårde og øvrige bygninger til brug for kirken.Vejledningen beskriver også hvordan menighedsrådet og provstiet skal håndtere køb, salg og forpagtning af præsteembedets bygninger og jorde.

Sluttelig kan man læse om, hvad man skal være opmærksom på, som høringspart i plansager, sager der vedrører kirkefredninger eller i sager om øvrige kirkebeskyttelseszoner ved eller omkring kirker.

Se vejledning

Folkekirkens samarbejder

Her kan der læses om samarbejde mellem menighedsråd, provstier og stifter. Både om, hvad der kan samarbejdes om, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges samt om, hvordan man kommer godt i gang.

Se vejledning

GiasCentret

Her kan du læse om de vigtigste emner vedrørende GIAS, og hvordan systemet er opbygget. Derudover kan du læse om kirkegårdsvedtægter, regler i forbindelse med bisættelser/begravelser, gravminder og gravsteder. 

Se vejledning

Menighedsrådet

Denne vejledning giver et overblik over, hvordan et menighedsråd er styret og menighedsrådets arbejde i det hele taget. Hvad må et menighedsråd, hvad skal et menighedsråd - og hvordan. Det gælder fx møder, de forskellige poster i et menighedsråd, udvalg, habilitet, samarbejder med mere. 

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver -  før ansættelsen

Her kan du læse om menighedsrådets rolle som offentlig arbejdsgiver, de forskellige ansættelsestyper på folkekirkens område, og hvordan processen er for ansættelse af en ny medarbejder. 

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver - forhold under ansættelsen

Her kan du læse om forskellige stillingstyper samt arbejdsplanlægning og ansættelsesvilkår for ansatte ved folkekirken, herunder om reglerne for ferie, særlige feriedage, sygdom, barsel, afvikling af MUS-samtaler og afholdelse af det lovpligtige medarbejdermøde og valg af medarbejderrepræsentant.  

Se vejledning

Menighedsrådet som arbejdsgiver - forventninger og ophør

Her kan du læse om forskellige former for samtaler fx instruktion om, hvordan og hvornår arbejdsopgaverne skal løses, opfølgning på samtaler, og herudover om de mere formelle samtaler fx en tjenstlig samtale. Du kan herudover læse om forløbet op til en afskedigelse samt om den forvaltningsretlige proces i forbindelse med gennemførelsen af en afskedigelse.  

Se vejledning

Præste- og provsteansættelse

I denne vejledning gennemgås processen i forbindelse med ansættelse af en præst eller provst fra menighedsrådets overvejelser om, hvilken præst man gerne vil have, til den nye præst/­provst er ansat. Herudover beskrives de opgaver og forhold, de forskellige parter varetager i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Se vejledning

Præsters arbejdsvilkår

I denne vejledning kan du læse nærmere om præsters arbejdsvilkår. Du kan blandt andet finde oplysninger om de forskellige ansættelsesvilkår såsom løn, pension og tjenestebolig. Du kan også finde oplysninger omkring dine rettigheder og pligter i forhold ferie og øvrigt fravær. Endelig kan du finde oplysninger omkring arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

I slutningen af hvert kapitel finder du links til regler og andet relevant materiale.

Se vejledning

Udbud og tilbud

I denne vejledning får du et overblik over de regler og krav i udbudsloven og tilbudsloven som er mest relevante for menighedsråd. Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af udbudsreglerne. Vejledningen henvender sig særligt til menighedsråd, kirkeværger og evt. byggeudvalg i menighedsrådene. 

Se vejledning

Valg til menighedsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen i forbindelse med afholdelse af valg til menighedsråd, herunder afholdelse af valgforsamling og gennemførelse af afstemningsvalg. 

Se vejledning

Valg til provstiudvalget

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til provstiudvalg, herunder om det offentlige møde, selve valgprocessen og kandidatlister med videre. 

Se vejledning

Valg til stiftsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til stiftsråd, herunder om det offentlige møde, valgbestyrelse og kandidatlister med videre. 

Se vejledning

Økonomi i Folkekirken

Her kan du læse om regelgrundlaget for den folkekirkelige økonomi, herunder om fællesfonden og den statslige støtte. 

Se vejledning

Økonomi i menighedsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen i forbindelse med menighedsrådets økonomi, herunder om budget og regnskab. 

Se vejledning

Økonomi i provstiudvalget

Her kan du læse om provstiudvalgets opgaver i forbindelse med menighedsrådenes udarbejdelse af budget og regnskab, herunder en beskrivelse af budget- og regnskabsprocesserne. 

Se vejledning