Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Hvad skal man på den årlige arbejdsmiljødrøftelse?
På den årlige drøftelse skal arbejdsgiver sammen med de ansatte vurdere det seneste års indsats på arbejdsmiljøområdet og tilrettelægge det kommende års samarbejde.
 
Hvem skal drøfte arbejdsmiljøet? 
Alle arbejdspladser med ansatte skal i flg. Arbejdstilsynets regler, foretage en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
 
I sogne med mindre end 10 ansatte drøfter menighedsrådet (typisk kontaktpersonen) arbejdsmiljøet med de ansatte. Drøftelsen kan foregå på et selvstændigt møde eller den kan ske på et medarbejdermøde eller som en del af det årlige obligatoriske medarbejdermøde. Der er ikke krav om, at alle ansatte deltager i drøftelsen, men man bør sikre, at flest mulige deltager.
 
På arbejdspladser med 10 ansatte eller derover og dermed krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation, sker drøftelsen i denne.
 
Præsternes arbejdsmiljøorganisation er bygget op stiftsvis. Arbejdsmiljødrøftelsen foregår i stiftets arbejdsmiljøudvalg, hvor stiftets arbejdsmiljøgrupper kan deltage. Arbejdsmiljøgrupperne udgøres af provsten og en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt provstiets præster. 

Hvad skal I drøfte?
På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal I:

 • tilrettelægge det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed – fx hvilke arbejdsmiljøemner skal vi være særligt opmærksomme på
 • fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå – herunder møder og ansvarsfordeling – samt opfølgning på beslutninger
 • vurdere, om det foregående års mål er nået
 • fastlægge mål for det kommende års samarbejde – fx udvalgt tema – forebyggelse af stress eller konflikter, sygefravær eller ulykker

Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal I også:

 • drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede på arbejdspladsen. 

Hjælpespørgsmål til arbejdsmiljødrøftelsen

1. Arbejdsmiljøet det seneste år

 • Har vi haft nogen særlige arbejdsmiljøproblemer det seneste år? Fx samarbejdsproblemer, sygefravær, særligt belastende arbejdsmetoder eller ulykker? Inddrag gerne jeres APV-handlingsplan i denne drøftelse.
 • Har vi eksempler på aktiviteter eller tiltag, der har virket positivt på arbejdsmiljøet hos os?
 • Har der været situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmiljø?

Hvis I har sat mål for arbejdsmiljøarbejdet på sidste års arbejdsmiljødrøftelse, skal I vurdere, om målet blev nået.

Hvis arbejdsmiljødrøftelsen afholdes for første gang, er disse spørgsmål først relevante fra næste år.

 • Hvilke mål satte vi på sidste års drøftelse?
 • Har vi nået vores mål? Hvis ikke; hvad forhindrede os i at nå vores mål?
 • Skal vores mål videreføres til næste år? Hvad skal vi gøre for at sikre, at vi når vores mål?


2. Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø

 • Har vi organiseret vores samarbejde på en hensigtsmæssig måde?
 • Kan vi organisere arbejdet på en anden måde, så den passer bedre til vores arbejdsplads?
 • Har der været tid og ressourcer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål?
 • Har der været møder med et fast interval? Hvordan er udbyttet af møderne?
 • Har vi fulgt op på aftaler fra møderne? Bliver resten af arbejdspladsen/menighedsrådet informeret?
 • Hvordan har vi håndteret det, hvis der pludseligt opstod arbejdsmiljøproblemer?

3. Arbejdsmiljøet det kommende år

Der skal sættes mål og drøftes indhold for arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år.

 • Står kirken/kirkegården over for nye opgaver eller ændringer, som kan påvirke arbejdsmiljøet?
 • Hvilke mål ønsker vi at sætte for de områder, vi har valgt at arbejde med i det kommende år?
 • Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for at nå vores mål?
 • Står sognet, og for præsters vedkommende provstiet/stiftet, over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet?

4. Samarbejdet for fremtiden

 • Skal vi mødes med faste intervaller i det kommende år?
 • Hvordan skal vi mødes?
 • Skal vi inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet er på dagsordenen?
 • Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?

5. Viden om arbejdsmiljø
(spørgsmålet er rettet til sogne med under 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation)

 • Har vi arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og har vi den nødvendige viden?
 • Står vi over for nogen udfordringer i det kommende år, hvor vores viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er utilstrækkelig?
 • Hvad skal vi gøre for at indhente den viden, som mangler?

Hvad tjekker Arbejdstilsynet når de kommer på besøg? 
Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal menighedsrådet kunne dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted inden for det seneste år. Det enkelte menighedsråd afgør selv, hvordan det vil dokumentere det - fx ved at notere i arbejdspladsvurderingen (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller ved at skrive et referat fra drøftelsen.
 
Læs mere om reglerne om den årlige arbejdsmiljødrøftelse nedenfor i bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010. 

nyhedsbrev
Seneste nyt om arbejdsmiljø!

Vi udsender ca. 6-8 nyhedsbreve om året med:

- nyt om arbejdsmiljø.

- nye vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 

- nye kursustilbud.

 

Tilmeld dig her!