Ansvar og økonomi

Det er menighedsrådet, som foretager løbende vedligeholdelse og dagligt tilsyn med kirker, velfærdsbygninger, kontorlokaler, sognegårde med videre. Menighedsrådet skal sørge for, at bygningerne og lokalerne altid er i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand.  Der er pligt til gennem tilsyn og vedligeholdelse at forebygge og gribe ind over for problemer med fugt og skimmelsvamp. 

Tilsynsmyndighed
Menighedsrådet har sammen med provsten eller provstiudvalget, biskoppen eller stiftsøvrigheden samt kirkeministeren tilsynsmyndighed i forhold til kirkens bygninger. Visse arbejder må alene udføres efter forudgående godkendelse af stiftsøvrighed eller kirkeminister. Kirkeministeren udpeger særligt sagkyndige til at rådgive i spørgsmål om varmeanlæg, orgler, klokker og lignende.

Menighedsrådets ansvar
Hvert år inden den 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig ved et syn foretage en grundig og omhyggelig gennemgang af kirkens bygninger, herunder også af indeklimaforhold og tegn på forekomst af fugt og/eller skimmelsvamp. Eventuel forekomst af fugt og/eller skimmelsvamp skal fremgå af synsprotokollen, som menighedsrådets formand inden 14 dage efter synet sender til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages. Provstiudvalget fastsætter en frist for gennemførelse af de pågældende arbejder. Menighedsrådet har ansvaret for, at arbejderne besluttet af provstiudvalget gennemføres, samt at fastsatte frister overholdes.

Provstens ansvar
Provsten forestår mindst hvert 4. år synet af kirkens bygninger, fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. Provsten sørger for at synsprotokol(ler) fra provstesyn indsendes til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages. Provstiudvalget fastsætter en frist for gennemførelse af de pågældende arbejder. Provstiudvalget træffer beslutning angående eventuel anlægsbevilling eller tillægsbevilling af 5 % midlerne til arbejdets udførelse. Provstiudvalget træffer beslutning om eventuelt ekstraordinært syn til kontrol af udførelse af besluttede arbejder.

Bygge- eller anlægsprojekter
Hvis I som menighedsråd igangsætter et bygge- eller anlægsprojekt, skal I være opmærksomme på, om I bliver omfattet af reglerne for en bygherres ansvar. Kort fortalt skal I afgøre om jeres projekt er defineret som et bygge- og anlægsprojekt jævnfør reglerne om bygherres ansvar. Og hvis I er omfattet af reglerne, er det jeres ansvar at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, både under projektering og under byggeprocessen (se links nederst på siden).

Økonomi
Hvis der er tale om større opgaver og dermed udgifter til afhjælpning af problemer med fugt eller skimmelsvamp i kirken, vil der typisk være behov for at søge provstiudvalget om del i anlægsmidlerne eller søge stiftsrådet om et lån i stiftsmidlerne. Hvis der er behov for foranstaltninger, der kræver større arbejder ved kirken, skal menighedsrådet sørge for at få udarbejdet et forslag til arbejdets gennemførelse med henblik på at søge godkendelse af arbejdet hos stiftsøvrigheden. Menighedsrådet kan få oplysning om sagsgangen i den type sager i stifternes byggevejledning, når der er tale om arbejde i kirken.

Mindre udgifter i forbindelse med mistanke om fugt eller skimmelsvamp kan afholdes af kirkekassen. Hvis der er tale om større udgifter fx til gennemførelse af en undersøgelse af, om der er fugt eller skimmelsvamp i kirken, kan menighedsrådet søge likviditetslån og del i 5 % midlerne hos provstiudvalget.