Indhentelse af børneattester for kirkefunktionærer og vigtige frister for menighedsrådsvalget 2024

Til alle menighedsråd i Helsingør Stift

Indhentelse af børneattester for kirkefunktionærer

Stiftsadministrationen har hen over nytår oplevet problemer med IT-systemet bag indhentelse af børneattester. Det skyldtes alene tekniske problemer. Stiftet skal her understrege, at de tidligere tekniske problemer ikke fritager menighedsråd og ansatte for pligten til at indhente børneattester.

Problemstillingen har givet stiftet grundlag for at genbesøge den retlige baggrund for indhentelse af børneattester.  Før 1. juni 2012 skulle der kun indhentes børneattester på præster, undervisere, ledere og vejledere for børn under 15 år. Fra 1. juni 2012 blev denne personkreds udvidet til, at der skal indhentes børneattester på personer med fast tilknytning til kirken, når personen i udførelsen af sine opgaver færdes fast blandt børn under 15 år.

Der er i denne sammenhæng ikke krav til, at personen er ansat ved kirken, men blot personen har fast tilknytning til kirken skal der indhentes børneattest. Reglerne for indhentelse af børneattester findes i kirkeministeriets cirkulære (link)

Stiftet skal derfor understrege, at der altid indhentes børneattest for alle kirkefunktionærer, samt frivillige, der som led i deres frivillige arbejde kan komme til at færdes blandt børn under 15. Her er der både tale om konfirmandstuen, børnekoret i kirken eller mindreårige kirkegængere. Stiftet indhenter børneattester på sognepræster. Børneattester bestilles her Bestil børneattest | Straffeattest | Politi 

Indhentelse af referencer på kirkefunktionærer

Der er ikke fastsat regler om indhentelse af referencer i forbindelse med ansættelser. Det er imidlertid altid en god ide, at et menighedsråd indhenter referencer, inden man ansætter nyt personale. 

Såfremt en ansøger til en stilling ikke har henvist til, hvem der kan indhentes referencer fra, bør man som menighedsråd altid spørge ansøgeren, hvem der kan indhentes referencer fra. Hvis menighedsrådet får oplysninger, som er til ugunst for / ikke er til fordel for ansøgeren, og  menighedsrådet lægger vægt på disse oplysninger som årsag til, at ansøgeren ikke ønskes ansat i stillingen, skal ansøgeren forinden partshøres over disse oplysninger, jf. forvaltningslovens § 19. Partshøringen skal ske skriftligt og med et rimeligt varsel. 

Kontakt stiftsadministrationen når eller hvis en sådan sag opstår, fordi så vil vi rådgive jer i den videre proces. 

Her er nogle vigtige frister for menighedsrådsvalget 2024:

Hvis I ønsker valgperioden nedsat til en 2-årig valgperiode i stedet for en 4-årig, så skal en begrundet ansøgning med provstens udtalelse være stiftsadministrationen i hænde senest den 1. marts 2024, hvis nedsættelsen skal have virkning for valget i 2024. 

Valgsystemet åbner for indtastning af antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i det enkelte sogn den 15. april og oplysningerne skal menighedsrådet have tastet senest den 1. maj 2024. 

Relevante oplysninger for MRvalg2024 på Folkekirkens intranet allerede nu Menighedsrådsvalg - Temaer - Site (folkekirkensintranet.dk) og vil løbende blive suppleret. Har I spørgsmål til afholdelse af valget, så kontakt jurist Stefanie Laursen på 49 21 35 00.