Valg til stiftsrådet

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til stiftsråd, herunder om det offentlige møde, valgbestyrelse og kandidatlister med videre. 

1. Valg til stiftsråd

Stiftsrådet har til formål at styrke folkekirkens liv og vækst. Det kan rådet blandt andet gøre ved at opkræve et stiftsbidrag fra provstierne, som skal bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation, formidling af kristendom eller udviklingsprojekter. Stiftsrådet har også indflydelse på folkekirkens økonomi på nationalt niveau.

1.1 Intro til valget

Der er valg til stiftsrådet hvert fjerde år. Valget finder sted i efteråret efter, at der har været valg til menighedsrådet.  

Valget foregår sideløbende med valg til provstiudvalg. Det er et vigtigt valg for jer i menighedsrådene, fordi stiftsrådet styrker det regionale kirkeliv i stiftet.

Stiftsrådet vælges – ligesom menighedsrådet – for en fireårig periode, og det nye råd tiltræder d. 1. november.

Stiftsrådet består af stiftets biskop, domprovst, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti (dog to menighedsrepræsentanter fra Lolland-Falster Provstier).

Vær aktive og få indflydelse

For at sikre et velfungerende stiftsråd, er det vigtigt, at I i menighedsrådene deltager aktivt i valget, ved blandt andet at finde egnede kandidater. Det kan I gøre ved at overveje følgende spørgsmål:

 1. Hvem har interesse for og kompetencer til at udvikle det samlede stift?
 2. Hvem kan repræsentere menighedsrådenes interesser bedst muligt?
 3. Hvem har interesse for folkekirken på et nationalt niveau?

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

 

2. Offentligt møde om valg til stiftsråd

2.1 Offentligt møde om valg til stiftsråd

Der er tale om et fælles orienteringsmøde for valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd. 

Alle, der deltager i mødet, har tale- og forslagsret. Men der er visse begrænsninger i forhold til, hvem der kan stemme. 
Det gælder således for dagsordenens punkt 5: ”Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg ”og punkt 6: ”Valg af valgbestyrelse”, Begrænsningerne nævnes under omtalen af de enkelte punkter. For at kunne deltage i afstemningerne på mødet skal man være til stede. Man kan altså ikke stemme ved fuldmagt eller pr. brev.

Kandidatlisterne skal afleveres til valgbestyrelsens formand. Derfor anbefaler vi, at valgbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart på det offentlige møde og bekendtgør kontaktoplysninger på valgbestyrelsens formand. Oplysningerne kan også offentliggøres på stiftsrådets hjemmeside.

Følgende medlemmer skal vælges til stiftsrådene:

 • en repræsentant for stiftets provster
 • tre repræsentanter for stiftets præster
 • en menighedsrepræsentant fra hvert provsti (for Lolland-Falsters Stift vælges to fra hvert provsti).
 • derudover består stiftsrådet af stiftets biskop og stiftets domprovst.

2.2 Indkaldelse

Provstiudvalget indkalder til et offentligt møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Alle medlemmer af menighedsråd i provstiet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Mødeindkaldelsen kan udsendes gennem formændene for menighedsrådene. Mødet offentliggøres også, og det er op til provstiudvalget at tage stilling til, hvordan offentliggørelsen skal finde sted, så alle, der ønsker det, har mulighed for at deltage i mødet. Det er ikke tilstrækkeligt, at præsterne giver meddelelsen fra prædikestolene.

2.3 Dagsorden

Dagsorden for mødet er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
 3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
 4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
 5. Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg
 6. Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.
 7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.  

Resultatet af valget af valgbestyrelsen under punkt 6, skal skrives ind i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

3. Valgbestyrelser

Til afvikling af valget til et stiftsråd nedsættes to valgbestyrelser, der skal varetage opgaven med henholdsvis valg af:

 • menighedsrepræsentanten
 • præsterepræsentanter

 

Herudover forestår domprovsterne valget af provsterepræsentanten til stiftsrådet. 

3.1 Valgbestyrelse for valg af menighedsrepræsentanter

På det offentlige møde, som provstiudvalget indkalder til, vælges der en valgbestyrelse til at varetage opgaverne i forbindelse med valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Denne valgbestyrelse varetager tillige opgaverne med valg af menighedsrepræsentanter og præsterepræsentant til provstiudvalget.  

Valgbestyrelsen består af tre medlemmer, som alle skal være medlemmer af et menighedsråd i provstiet. Ved valget til valgbestyrelsen er det kun medlemmer af menighedsrådene, der har stemmeret. Der skelnes ikke mellem fødte og valgte medlemmer, så præsten/provsten har også stemmeret og vil kunne vælges ind i valgbestyrelsen.  

Valgbestyrelsen vælger selv sin formand, og provsten fungerer som sekretær for valgbestyrelsen, uanset om vedkommende er valgt ind i valgbestyrelsen eller ej. Provsten sørger blandt andet for, at valgbestyrelsens beslutninger føres ind i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

3.2 Valgbestyrelse for valg af præsterepræsentanter

Valgbestyrelsen, der skal håndtere opgaven med valg af præsterepræsentant til stiftsrådet, består af domprovsten og den provst i stiftet, der har højst anciennitet som provst.  

Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger blandt andet for, at valgbestyrelsens beslutninger skrives ind i stiftsrådets beslutningsprotokol.  

Valgbestyrelsen bekendtgør, at der skal ske valg af præsterepræsentant til stiftsråd, den 16. august 2021. Valgbestyrelsen afgør selv, hvordan bekendtgørelsen skal finde sted.

4. Valgbarhed og valgret

4.1 Repræsentanter for menighederne

Enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, er valgbar til stiftsrådet som repræsentant for menighederne i provstiet. Det betyder, at det ikke er en forudsætning, at man også er menighedsrådsmedlem for at kunne vælges til stiftsrådet.

Det er alene menighedsrådsmedlemmer, der har stemmeret til valg af de læge medlemmer til stiftsrådet. Som medlem af rådet, har præsten også stemmeret.

4.2 Repræsentanter for præsterne

Præster, som er ansat i stiftet, har valgret og er også valgbare til stiftsrådet.

5. Kandidatlister

Fælles for begge valgbestyrelser

5.1 Kandidatlister for menighedsrepræsentanter og præster

Der stilles ikke formkrav til kandidatlisterne. Kandidatlisterne skal indeholde oplysninger om kandidaternes navn, bopæl og personnummer. Kandidaterne skal give deres skriftlige samtykke til at blive opstillet og samtykket kan mest praktisk skrives på kandidatlisten i form af en underskrift.

Der er ikke længere krav om, at der er stillere for kandidaterne. Men det skal fremgå af kandidatlisten, hvem der kan kontaktes om listen.

For præsterne gælder det desuden, at deres hjemsted, som skal forstås som ansættelsessted eller pastorat, skal fremgå af kandidatlisten.

På kandidatlisten må der opføres dobbelt så mange kandidater, som det antal læge medlemmer, der skal vælges til stiftsrådet. For præsterne gælder det, at der må skrives indtil seks kandidater på kandidatlisten.

Hvis der er flere kandidater på listen, end der skal vælges, skal det fremgå af kandidatlisten, hvilke af de opstillede kandidater, der skal være medlem af stiftsrådet og hvilke, der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at valget aflyses.

Ved sideordnet rækkefølge skal det angives, i hvilken rækkefølge stedfortræderne skal indtræde i stiftsrådet. Hvis listen er opstillet prioriteret, er der allerede taget stilling til, hvem der vælges til stiftsrådet og hvem, der bliver stedfortrædere, hvis valget aflyses.

Det skal fremgå af kandidatlisten, om kandidaterne er sideordnet eller prioriteret opstillet. hvis de er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne så skal stå i en bestemt rækkefølge på stemmesedlen eller opføres alfabetisk.

Sideordnet opstilling

Hvis der bliver afstemning, er det alene de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver stedfortrædere og i hvilken rækkefølge.

Prioriteret opstilling

Hvis der er tale om prioriteret opstilling, inddrages både listestemmer og personlige stemmer, når man skal afgøre, hvilke kandidater, der bliver valgt. Der tages udgangspunkt i de personlige stemmer, og listestemmerne anvendes herefter til at hjælpe de øverst prioriterede kandidater ind i stiftsrådet.

5.1.1 Listeforbund 

To eller flere lister kan beslutte at indgå listeforbund. Det kræver skriftligt samtykke fra samtlige kandidater fra en liste for at kunne indgå listeforbund. Fristen for at anmelde listeforbund er den 20. september 2021 kl. 16.00. 

5.1.2 Kandidatlisten – aflevering og mangler 

Kandidatlisterne skal være afleveret til valgbestyrelsens formand senest den 13. september 2021 kl. 16.00.

Vær opmærksom på, at der er en valgbestyrelse, der varetager opgaven med valg af menighedsrepræsentanter til henholdsvis provstiudvalg og stiftsråd og valg af præsterepræsentant til provstiudvalget og en anden valgbestyrelse, der varetager valget at præsterepræsentant til stiftsrådet.

Senest den 15. september skal valgbestyrelsen have sendt besked til listens kontaktperson om, at listen er i orden, og at den er indleveret inden for fristen. 

Modtager valgbestyrelsen en kandidatliste til valget til præsterepræsentant til stiftsrådet, skal den sendes videre til valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentant til stiftsrådet ved domprovsten.

Hvis der er mangler ved listen, giver valgbestyrelsen besked om det til listens kontaktperson og gør samtidig opmærksom på, at hvis listen skal indgå i valget, skal manglerne være rettet og listen afleveret igen til valgbestyrelsens formand inden kl. 16.00 den 20. september 2021.

6. Afstemningen

Afstemningen skal ske under et menighedsrådsmøde, og udgangspunktet er, at det foregår samtidig med valg til provstiudvalg. Mødet skal finde sted, så stemmesedlerne kan returneres, så valgbestyrelsen har dem i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 16.00.

 

Det er formanden for menighedsrådet, der fastsætter tidspunktet for mødet, hvor afstemningen skal foregå. Vi anbefaler, at afstemningen holdes på et ordinært menighedsrådsmøde, hvis det er muligt.

6.1 Menighedsrepræsentanter

For at kunne stemme skal man være til stede på mødet. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Til gengæld skal stedfortræderen indkaldes, hvis et lægt medlem er forhindret i at deltage i menighedsrådsmødet, hvor afstemningen finder sted.

Afstemningen foregår ved, at hvert medlem får stemmematerialet (en stemmeseddel med tilhørende kuvert begge af gult papir), og når stemmen er afgivet, lægges stemmesedlen i kuverten, som afleveres til formanden.

Formanden for menighedsrådet sørger for at returnere stemmesedlerne til valgbestyrelsen umiddelbart efter afstemningen.

6.1.1 Stemmesedler 

Det er valgbestyrelsens opgave at skaffe stemmesedler. Udformningen af dem følger reglerne, som gælder for afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne »kandidatliste nr. 1« og eventuel listebetegnelse og så videre efter det antal lister, der er godkendt.

Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linje for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres - under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den rækkefølge, kandidaterne har bestemt.

Nedenfor vises et eksempel på, hvordan stemmesedlen kan udformes:

Kandidatliste nr. 1 Fælles Kirkelig Liste
1. Jens Henningsen
2. Kirsten Hansen
3. Else Hansen
4. Jakob Iversen
Kandidatliste nr. 2
Jørgen Mikkelsen
Lykke Pedersen
Ellen Henriksen
Jens Jørgen Holm
Ulla Jensen
Kandidatliste nr. 3 Socialdemokraterne
1. Aage Larsen
2. Ulla Nielsen
3. Else Lauridsen
4. Jørgen Sørensen
5. Hans Jørgen Leth
6. Inga Juel Hansen

Af eksemplet fremgår det, at kandidatliste nr. 1 og nr. 3 er prioriteret opstillet. Det fremgår ved, at der umid­delbart til venstre for de enkelte kandidaters navne (ved stemmesedlens kant) er anført numre på kandidaterne.

Kandidatliste nr. 2 er sideordnet opstillet. Ved sideordnet opstilling må der ikke anføres numre ud for kandidaterne, og kandidatnavnene skal begynde helt ude ved stemmesedlens kant.

6.1.2 Stemmemateriale 

Stemmematerialet består af en stemmeseddel og en kuvert pr. stemme, der skal afgives. Det vil sige svarende til antallet af menighedsrådsmedlemmer, herunder præster i provstiet samt nogle ekstra pr. menighedsråd til korrektion af eventuelle fejl.  

For valg af menighedsrepræsentanterne til stiftsrådet er stemmematerialet på gult papir. Materialet holdes klart adskilt fra stemmematerialet, der vedrører valg til provstiudvalg.

(Til valg af menighedsrepræsentanterne til provstiudvalget er stemmematerialet på hvidt papir og til valg af præsterepræsentanten til provstiudvalg er stemmematerialet på lyseblåt papir).

Valgbestyrelsen sender stemmesedler med tilhørende kuverter til formanden for hvert enkelt menighedsråd, så de har det senest den 4. oktober 2021. Samtidig oplyser valgbestyrelsen om fristen for at returnere stemmesedlerne, som er den 18. oktober 2021 kl. 16.00.

6.2 Repræsentant for præsterne

Det er kun stemmeberettigede præster, der kan stemme til valg af repræsentant for præsterne til stiftsrådene. Præsten er stemmeberettiget eller har valgret, når vedkommende er ansat i stiftet.

Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel med kandidaternes navne og ansættelsessted eller pastorat samt en frankeret adresseret kuvert.  
Materialet skal sendes, så det er den enkelte præst i hænde senest den 4. oktober 2021. Stemmesedlen skal returneres, så valgbestyrelsen har modtaget den senest kl. 16.00 den 18. oktober 2021.

6.2.1 Bekendtgørelse af valget 

Senest den 29. september 2021 skal valgbestyrelsen bekendtgøre navnene på kandidaterne, der kan stemmes på til valget samt eventuelle listeforbund.

Der skal samtidig oplyses om, at der vil blive udarbejdet en valgliste, og at der på baggrund af den vil blive sendt afstemningsmateriale ud til de stemmeberettigede, herunder tidspunktet for dette.  

Valgbestyrelsen skal også oplyse om, at hvis man ikke modtager materialet, og man mener, man er berettiget til at stemme, skal man henvende sig til valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentant til stiftsrådet.  
Endelig skal der opfordres til, at personer, der fejlagtigt modtager materialet, returnerer det til valgbestyrelsen inden en uge.

Valgbestyrelsen afgør selv, hvordan bekendtgørelsen skal finde sted.

6.2.2 Stemmemateriale 

Det er valgbestyrelsen, som har ansvaret for at udarbejde afstemningsmaterialet, som består af en stemmeseddel med kandidaternes navne og ansættelsessted eller pastorat samt en frankeret adresseret kuvert.
Stemmesedlen udformes som beskrevet under Valg af menighedsrepræsentanter til stiftsråd.

Materialet skal sendes, så det er den enkelte præst i hænde senest den 4. oktober 2021. Stemmesedlen skal returneres, så valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentant har modtaget den senest kl. 16.00 den 18. oktober 2021.

6.3 Stemmeoptælling og opgørelse af valget

Når valgbestyrelserne har modtaget stemmesedler fra menighedsrådene og præsterne, tælles stemmerne op. Fristen for at tælle stemmerne op er den 19. oktober. Optællingen af stemmerne er offentlig i det omfang, det er muligt af hensyn til pladsen.

Herefter fordeles pladserne i stiftsrådet efter samme metode som ved afstemningsvalg ved valg til menighedsråd; nemlig forholdstalsmetoden

Først bestemmes, hvor mange kandidater, der skal vælges fra hver kandidatliste. Har der været anmeldt listeforbund, lægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listeforbund sammen. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller listeforbund.

Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og listeforbund.

Eksempel:
Til dette stift skal vælges tre præsterepræsentanter.

Der er afgivet 293 stemmer i alt, som fordeles således på tre lister:

 Liste 1
134 stemmer
Liste 2
93 stemmer
Liste 3
66 stemmer
Divisor 1134(1)93(2)66 
Divisor 267(3)46,5 33 
Divisor 344,7 31 22 

Mandaterne fordeles altså sådan:
Liste 1: nr. 1 og 3
Liste 2: nr. 2

Er kvotienterne lige store, trækkes der lod. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.

Når antallet af medlemmer i stiftsrådet er fordelt mellem listerne, afgøres det, hvem der er valgt på de enkelte lister afhængigt af, om listerne er opstillet prioriteret eller sideordnet

Først optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fået (personlige stemmer), og derefter hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet på listen (listestemmer).

6.3.1 Prioriteret opstilling 

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, udregnes for hver kandidatliste det fordelingstal, der skal lægges til grund ved kandidaternes udvælgelse af listen.

Tallet udregnes ved at dividere antallet af samtlige for kandidatlisten afgivne stemmer (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) med et tal, der er én større end det antal mandater, der er tilfaldet listen.

Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal - også hvis det allerede er et helt tal - og det herefter fremkomne tal er fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.

For hver kandidatliste fordeles listestemmerne til listens kandidater på følgende måde: Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den kandidat, der er opført som nr. 1 på kandidatlisten, uden at fordelingstallet er nået, lægges så mange listestemmer, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde for de øvrige kandidaters vedkommende, indtil samtlige listestemmer er fordelt. Herefter erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet ved personlige stemmer alene eller ved tillæg af listestemmer, for valgte i den rækkefølge, de er opført på listen.

Får man ikke valgt alle de kandidater, der skal vælges på den måde, erklærer man de kandidater for valgte, der har opnået det største stemmetal. Antallet af stemmer (personlige og listestemmer tilsammen) afgør rækkefølgen, og man erklærer så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som man endnu skal vælge for listen.

Eksempel fortsat:

På Kandidatliste 1 med 5 kandidater er afgivet i alt 134 stemmer, der fordeler sig med 98 personlige stemmer og 36 listestemmer. Listen har fået 2 mandater, og listens fordelingstal er 134 (samtlige stemmer) divideret med 3 (2 mandater + 1) = 44,7 forhøjet til 45. De personlige stemmer samt fordelingen af listestemmerne er som anført nedenfor.

KandidaterPersonlige
Stemmer
ListestemmerStemmer i
alt
Valgte
med nr.
Stedfortrædere
med nr.
1. AA123345nr. 1 
2. BB12315 nr. 3
3. CC23   nr. 1
4. DD16   nr. 2
5. EE35 35nr. 2 

AA bliver først valgt, fordi han opnår fordelingstallet ved at lægge personlige stemmer og listestemmer sammen. EE bliver valgt som nr. 2, da EE har opnået et højere stemmetal end BB, uanset BB står højere på listen og også har fået tillagt listestemmer til sit personlige stemmetal. CC, DD og BB bliver stedfortrædere i nævnte rækkefølge på baggrund af deres personlige stemmer. Uanset BB får tillagt listestemmer, bliver han kun stedfortræder nr. 3, da de andre har flere personlige stemmer.

Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først i rækkefølgen på kandidatlisten, for valgt.

6.3.2 Sideordnet opstilling 

Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder listens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Antallet af listestemmer har altså kun betydning ved tildelingen af det antal mandater, der tilkommer listen. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

I eksemplet ovenfor ville de to mandater således i stedet tilfalde EE (nr. 1) og CC (nr. 2).

6.3.3 Beslutningsprotokol og underretning

Når valget af menighedsrepræsentanter er gjort op, bliver resultatet skrevet ind i beslutningsprotokollen for provstiudvalget, og der sendes straks en kopi (udskrift) af protokollen til stiftsadministrationen. De nærmere krav til de oplysninger, der skal indføres, fremgår af bekendtgørelsens § 16, stk. 3.

Når valget af præsterepræsentanter er gjort op, bliver resultatet skrevet ind i beslutningsprotokollen for stiftsrådet, og der sendes straks en kopi (udskrift) af protokollen til stiftsadministrationen, uanset stiftsadministrationen også er sekretariat for valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentanter. 

De kandidater der har opnået valg underrettes af valgbestyrelsen om valget og om det medlemsnummer, de er valgt med. Eventuelle stedfortrædere underrettes også om valget og hvilket nummer, de har som stedfortrædere. Samtidig oplyser valgbestyrelsen om muligheden for at klage over valgets gyldighed og om fristen herfor, som er den 26. oktober 2021.

7. Hvis afstemningen aflyses

Begge valgbestyrelser.

7.1 Aflysning af valget

Hvis der kun er indleveret én gyldig liste, når fristen for at aflevere kandidatlister udløber den 13. september 2021 kl. 16.00, aflyses valget. De kandidater, der er opført på kandidatlisten, som de der skulle vælges, hvis valget blev aflyst, er valgt.

Valget aflyses også, hvis det ved fristen for at rette mangler den 20. september 2021 kl. 16.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.

Valgbestyrelsen orienterer de valgte medlemmer om valget og om det medlemsnummer, de er valgt med. Valgbestyrelsen skal bede kandidaterne om at indlevere en liste over stedfortrædere.

7.2 Stedfortrædere

De valgte kandidater har mulighed for at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere senest den 1. november.  

Hvis kandidaterne indleverer en liste over stedfortrædere, ser man bort fra listen over stedfortrædere, der oprindeligt var på kandidatlisten. Det betyder med andre ord, at de valgte kandidater selv kan bestemme, hvem der skal være deres stedfortrædere.

Det betyder også, at det først endeligt kan afgøres, hvem der er stedfortrædere når fristen for indlevering af liste over stedfortrædere er udløbet den 1. november 2021.

Derfor anbefaler vi, at eventuelle stedfortrædere først underrettes om valget og hvilket nummer, de har som stedfortrædere efter, at fristen for indlevering af listen over stedfortrædere er udløbet den 1. november 2021.

Kandidaterne kan anføre op til fire personlige stedfortrædere. Rækkefølgen skal fremgå sammen med kandidaternes samtykke i form af en underskrift. En stedfortræder kan godt være stedfortræder for flere forskellige kandidater.

Stedfortræderne skal opfylde betingelserne for at være valgbare, men behøver ikke at have været opstillet som kandidat på kandidatlisten. Stedfortræderne skal skriftligt ved deres personlige underskrift give deres samtykke til at ville være stedfortrædere.

Indleverer kandidaterne en liste over stedfortrædere, skal valgbestyrelsen kontrollere stedfortrædernes valgbarhed. Det fremgår ikke af reglerne, at der er mulighed for at rette eventuelle mangler ved listen.

7.3 Beslutningsprotokollen

Valgets resultat indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. Der skal stå:

 • at valget er aflyst
 • navnene og rækkefølgen på de valgte kandidater
 • navnene og rækkefølgen på eventuelle stedfortrædere

8. Efter valget

Efter valget skal resultatet offentliggøres, men det er muligt at klage over valget, hvis der forhold som kan have betydning for valgets gyldighed. 

8.1 Frist for at klage over valget

Fristen for af klage over valgets gyldighed er den 26. oktober 2021. En eventuel klage skal sendes til biskoppen. Biskoppen indhenter en udtalelse fra valgbestyrelsen, inden klagesagen afgøres.

En klage over biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren af valgbestyrelsen, domprovsten og klageren. Fristen er senest 1 måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

8.2 Offentliggørelse af resultatet af valget

Stiftsadministrationen offentliggør senest den 26. oktober 2021 resultatet af valg til stiftsrådet.  
Det er stiftsadministrationen, der beslutter hvordan resultatet skal offentliggøres. Det kan offentliggøres fx i den lokale presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Indhold
 1. Valg til stiftsråd
  1. Intro til valget
  2. Offentligt møde om valg til stiftsråd
   1. Offentligt møde om valg til stiftsråd
    1. Indkaldelse
     1. Dagsorden
     2. Valgbestyrelser
      1. Valgbestyrelse for valg af menighedsrepræsentanter
       1. Valgbestyrelse for valg af præsterepræsentanter
       2. Valgbarhed og valgret
        1. Repræsentanter for menighederne
         1. Repræsentanter for præsterne
         2. Kandidatlister
          1. Kandidatlister for menighedsrepræsentanter og præster
           1. Listeforbund 
           2. Kandidatlisten – aflevering og mangler 
         3. Afstemningen
          1. Menighedsrepræsentanter
           1. Stemmesedler 
           2. Stemmemateriale 
          2. Repræsentant for præsterne
           1. Bekendtgørelse af valget 
           2. Stemmemateriale 
          3. Stemmeoptælling og opgørelse af valget
           1. Prioriteret opstilling 
           2. Sideordnet opstilling 
           3. Beslutningsprotokol og underretning
         4. Hvis afstemningen aflyses
          1. Aflysning af valget
           1. Stedfortrædere
            1. Beslutningsprotokollen
            2. Efter valget
             1. Frist for at klage over valget
              1. Offentliggørelse af resultatet af valget