Valg til provstiudvalget

Her kan du læse om reglerne og processen vedrørende valg til provstiudvalg, herunder om det offentlige møde, selve valgprocessen og kandidatlister med videre. 

1. Valg til provstiudvalg

Der er valg til provstiudvalget hvert fjerde år. Valget finder sted i sensommeren efter, at der har været valg til menighedsrådet.

 

Provstiudvalget vælges for en fireårig periode, og det nye udvalg tiltræder d. 1. november.

1.1 Intro til valg til provstiudvalg

Provstiet fastsætter blandt andet driftsrammerne for de lokale kirkekasser og bevilger penge til større anlægsprojekter. Herudover kan provstiet være omdrejningspunkt for samarbejde på tværs af sognene, blandt andet i forbindelse med fælles målsætninger, kommunikation og regnskabsføring.

Vær aktive og få indflydelse

Begynd allerede nu forberedelserne til valget ved at finde potentielle kandidater til provstiudvalget.

For at sikre et velfungerende provstiudvalg er det vigtigt, at I i menighedsrådene deltager aktivt i valget, ved blandt andet at finde egnede kandidater. Det kan I gøre ved at overveje følgende spørgsmål:

 1. Hvem skal være med til at sætte retningen for provstiets arbejde i fremtiden?
 2. Hvem kan bidrage til en drøftelse af økonomi og koordinering af provstiets økonomi i fremtiden?
 3. Hvem kan repræsentere menighedsrådenes interesser bedst muligt?

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Provstiudvalgets opgaver

2. Offentligt møde om valg til provstiudvalg

Provstiudvalget indkalder til et offentligt møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Mødet skal holdes indenfor et bestemt tidsrum efter sommerferien, der bestemmes af Kirkeministeriet.

 

Der er tale om et fælles orienteringsmøde for henholdsvis valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd.

 

Alle, der deltager i mødet, har tale- og forslagsret. Dog er der visse begrænsninger i forhold til, hvem der kan stemme. Det gælder for dagsordenens punkt 5: ”Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg ”og punkt 6: ”Valg af valgbestyrelse”. Begrænsningerne nævnes under omtalen af de enkelte punkter. For at kunne deltage i afstemningerne på mødet, skal man være til stede. Man kan altså ikke stemme ved fuldmagt eller pr. brev.  

 

Kandidatlisterne skal afleveres til valgbestyrelsens formand. Derfor anbefales det, at valgbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart på det offentlige møde og bekendtgør kontaktoplysninger på valgbestyrelsens formand. Oplysningerne kan også offentliggøres på provstiudvalgets hjemmeside.

 

De beslutninger, der bliver truffet på mødet under punkterne 5 og 6, skal skrives ind i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

 

Følgende medlemmer skal vælges til provstiudvalget:

 

 • Mindst fire og højest otte læge medlemmer (menighedsrepræsentanter)
 • En repræsentant for provstiets præster.

 

Ved læge medlemmer forstås medlemmer, der ikke er præster.

 

Det afgøres lokalt, hvor mange læge medlemmer, der skal være i provstiudvalget og afgørelsen træffes af deltagerne på det offentlige møde. Afgørelsen træffes ved stemmeflertal, og det er alene medlemmer af menighedsrådene og valgmenighedsrepræsentanter i provstiet, der er stemmeberettigede.

2.1 Mødeindkaldelse

Provstiudvalget indkalder til offentligt møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Alle medlemmer af menighedsråd i provstiet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Mødeindkaldelsen kan udsendes gennem formændene for menighedsrådene.

Mødet offentliggøres også, og det er op til provstiudvalget at tage stilling til, hvordan offentliggørelsen skal finde sted, så alle, der ønsker det, har mulighed for at deltage i mødet. 
Det er ikke tilstrækkeligt, at præsterne giver meddelelsen fra prædikestolene.

2.2 Dagsorden

Dagsorden for mødet er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
 3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
 4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
 5. Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg
 6. Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.
 7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

2.3 Valgbestyrelsen

På det offentlige møde vælges der en valgbestyrelse til at varetage opgaverne i forbindelse med:

 • Valg af menighedsrepræsentanter og præsterepræsentant til provstiudvalget.
 • Valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet.

Der skal vælges tre medlemmer til valgbestyrelsen, som alle skal være medlemmer af et menighedsråd i provstiet. Kun medlemmer af menighedsrådene har stemmeret ved valg af medlemmer til valgbestyrelsen. Der skelnes ikke mellem fødte og valgte medlemmer, derfor har præsten og provsten også stemmeret og vil også kunne vælges ind i valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen vælger selv sin formand, og provsten fungerer som sekretær for valgbestyrelsen, uanset om vedkommende er valgt til valgbestyrelsen eller ej. Provsten sørger blandt andet for, at valgbestyrelsens beslutninger føres ind i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

Det anbefales, at valgbestyrelsen konstituerer sig på det offentlige møde, og umiddelbart efter bekendtgør formandens kontaktoplysninger på mødet, så forsamlingen ved, hvor kandidatlister skal afleveres.

3. Valgbarhed og valgret

Enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, er valgbar til provstiudvalget som repræsentant for menighederne. Det betyder, at det ikke er en forudsætning, at man også er menighedsrådsmedlem for at kunne vælges til provstiudvalget.

3.1 Repræsentanter for menighederne

Repræsentanterne for menighederne vælges af medlemmerne af menighedsrådene i provstiet. Præsten har som medlem af menighedsrådet valgret til valg af menighedsrepræsentanter. En repræsentant i et menighedsråd for en valgmenighed har også stemmeret ved valget.

3.2 Repræsentant for præsterne

Enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet, kan vælges som repræsentant for præsterne i provstiudvalget. Alle sognepræster, der er fastansat i provstiet, er stemmeberettigede og har valgret ved valg af repræsentanten for præsterne i provstiet.

Med fastansatte præster menes de præster, der ikke er ansat i tidsbegrænsede stillinger. Det er altså ordlyden af det enkelte ansættelsesbevis, der er afgørende. Det er uden betydning, om præsten er ansat som tjenestemand, på overenskomst, eller om stillingen er lokalt finansieret.

4. Kandidatlister

Der stilles ikke formkrav til kandidatlisterne.  

 

Kandidatlisterne skal indeholde oplysninger om kandidaternes navne, bopæl og personnummer.

 

Kandidaterne skal give deres skriftlige samtykke til at blive opstillet, og samtykket kan mest praktisk skrives på kandidatlisten i form af en underskrift.  

 

Der er ikke længere krav om, at der er stillere for kandidaterne. Men det skal fremgå af kandidatlisten, hvem der kan kontaktes om listen.

 

For præsterne gælder det desuden, at deres hjemsted, som skal forstås som ansættelsessted eller pastorat, skal fremgå af kandidatlisten.

 

Hvis der oplyses en listebetegnelse for kandidatlisten, vil denne komme til at stå på stemmesedlen.

 

En kandidat kan ikke stille op på flere lister.

  

På kandidatlisten må der opføres dobbelt så mange kandidater, som det antal medlemmer, der skal vælges til provstiudvalget. Da præsterne kun skal vælge et medlem, kan der altså alene opstilles to kandidater på hver kandidatliste for valg af præsterepræsentant. 

 

Hvis der er flere kandidater på listen, end der skal vælges, skal det fremgå af kandidatlisten, hvilke af de opstillede kandidater, der skal være medlem af provstiudvalget og hvilke, der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at valget aflyses.  

 

Det skal fremgå af kandidatlisten, om kandidaterne er sideordnet eller prioriteret opstillet.

4.1 Sideordnet opstilling

Er listen sideordnet opstillet, skal følgende fremgå:

 • Hvilke kandidater, der skal vælges ind som medlemmer, og hvem der skal være stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses.
 • Rækkefølgen af eventuelle stedfortrædere.
 • I hvilken rækkefølge kandidaterne skal opføres på en eventuel stemmeseddel, fx alfabetisk rækkefølge.

Hvis der bliver afstemning, er det alene de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver stedfortrædere og i hvilken rækkefølge.

4.2 Prioriteret opstilling

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er det denne rækkefølge, der bliver afgørende for, hvilke kandidater, der bliver medlemmer af provstiudvalget og hvilke, der bliver stedfortrædere.

Hvis der er tale om prioriteret opstilling, inddrages både listestemmer og personlige stemmer, når man skal afgøre, hvilke kandidater, der bliver valgt. Der tages udgangspunkt i de personlige stemmer, og listestemmerne anvendes herefter til at hjælpe de øverst prioriterede kandidater ind i provstiudvalget.

4.3 Listeforbund

To eller flere lister kan beslutte at indgå listeforbund. Det kræver skriftligt samtykke fra samtlige kandidater fra en liste for at kunne indgå listeforbund.  

Fristen for at anmelde listeforbund til valgbestyrelsen er den 20. september 2021.

4.4 Aflevering og mangler

Kandidatlisterne skal være afleveret til valgbestyrelsens formand, senest den 13. september 2021 kl. 16.  

Valgbestyrelsen kontrollerer herefter, om kandidaterne er valgbare.

Senest den 15. september skal valgbestyrelsen have sendt besked til listens kontaktperson om, at listen er i orden, og at den er indleveret inden for fristen.

Valgbestyrelsen giver de indleverede lister numre, efter den rækkefølge de indleveres i. Den første liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 og så videre.

Er der mangler ved listen, giver valgbestyrelsen besked til listens kontaktperson om, hvad der mangler. Samtidigt skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at hvis listen skal indgå i valget, skal manglerne være rettet og listen afleveret igen til valgbestyrelsens formand inden den 20. september 2021 kl. 16.00.

5. Afstemning

Afstemningen skal ske under et menighedsrådsmøde, og udgangspunktet er, at det vil foregå samtidig med valg til stiftsråd.

5.1 Tidspunkt

Mødet skal finde sted, så stemmesedlerne kan returneres, så valgbestyrelsen har dem i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 16.00. Det er formanden for menighedsrådet, der fastsætter tidspunktet for mødet, hvor afstemningen skal foregå.  

Vi anbefaler, at afstemningen holdes på et ordinært menighedsrådsmøde, hvis det er muligt. For at kunne stemme skal man være til stede på mødet, det er derfor ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Til gengæld skal stedfortræderen indkaldes, hvis et lægt medlem er forhindret i at deltage i menighedsrådsmødet, hvor afstemningen finder sted.  

5.2 Afstemningsproces

Afstemningen foregår ved, at hvert medlem, altså både læge medlemmer og præster, får stemmematerialet (en stemmeseddel med tilhørende kuvert begge af hvidt papir), og når stemmen er afgivet lægges stemmesedlen i kuverten, som afleveres til formanden. 

Formanden for menighedsrådet sørger for umiddelbart efter afstemningen at returnere stemmesedlerne til valgbestyrelsen.

Det er alene stemmeberettigede præster, der kan afgive stemme ved denne afstemning. Alle sognepræster, der er fastansat i provstiet, er stemmeberettigede og har valgret ved valg af repræsentanten for præsterne i provstiet.

Afstemningen foregår ved, at hver stemmeberettiget præst får udleveret stemmematerialet (en stemmeseddel med tilhørende kuvert begge af lyseblåt papir) og når stemmen er afgivet lægges stemmesedlen i kuverten, som afleveres til formanden. Formanden for menighedsrådet sørger for umiddelbart efter afstemningen at returnere stemmesedlerne til valgbestyrelsen.

Det er kun menighedsrådsmedlemmer, herunder præster, der har stemmeret til valg af læge medlemmer til provstiudvalget. Og kun præster har stemmeret til præsterepræsentanten til provstiudvalget.

5.3 Stemmesedler og stemmematerialer

Det er valgbestyrelsens opgave at skaffe stemmesedler og at udformningen af dem følger reglerne, som gælder for afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne »kandidatliste nr. 1« og eventuel listebetegnelse og så videre efter det antal lister, der er godkendt. Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linje for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres - under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den rækkefølge, kandidaterne har bestemt.

På stemmesedlen for præstekandidater skal udover navnet også anføres præstens hjemsted, det vil sige pastorat eller ansættelsessted.

Nedenfor vises et eksempel på, hvordan stemmesedlen kan udformes for læge medlemmer:

Kandidatliste nr. 1 Fælles Kirkelig Liste
1. Jens Henningsen
2. Kirsten Hansen
3. Else Hansen
4. Jakob Iversen
Kandidatliste nr. 2
Jørgen Mikkelsen
Lykke Pedersen
Ellen Henriksen
Jens Jørgen Holm
Ulla Jensen
Kandidatliste nr. 3 Socialdemokraterne
1. Aage Larsen
2. Ulla Nielsen
3. Else Lauridsen
4. Jørgen Sørensen
5. Hans Jørgen Leth
6. Inga Juel Hansen

Af eksemplet fremgår det, at kandidatliste nr. 1 og nr. 3 er prioriteret opstillet. Det fremgår ved, at der umid­delbart til venstre for de enkelte kandidaters navne (ved stemmesedlens kant) er anført numre på kandidaterne.

Kandidatliste nr. 2 er sideordnet opstillet. Ved sideordnet opstilling må der ikke anføres numre ud for kandidaterne, og kandidatnavnene skal begynde helt ude ved stemmesedlens kant.

Stemmematerialet for valget af henholdsvis læge medlemmer og valg af præsterepræsentanten holdes klart adskilt. Materialet består af en stemmeseddel og en kuvert for hver stemme, det vil sige svarende til antallet af menighedsrådsmedlemmer/ præster i provstiet samt nogle ekstra pr. menighedsråd til korrektion af eventuelle fejl.

For valg af menighedsrepræsentanterne til provstiudvalget er stemmematerialet (både stemmesedlen og kuverten) på hvidt papir. For valg af præsterepræsentanten til provstiudvalg er stemmematerialet på lyseblåt papir. (Stemmematerialet til valg af menighedsrepræsentanterne til stiftsrådet er på gult papir).

Valgbestyrelsen sender stemmesedler med tilhørende kuverter til formanden for hvert enkelt menighedsråd, så de har det senest den 4. oktober 2021. Samtidig oplyser valgbestyrelsen om fristen for at returnere stemmesedlerne, som er den 18. oktober 2021 kl. 16.00.

5.4 Stemmeoptælling og opgørelse af valget

Når valgbestyrelsen har modtaget stemmesedler fra alle menighedsråd, dog senest den 19. oktober, tælles stemmerne op. Optællingen af stemmerne er offentlig i det omfang, det er muligt af hensyn til pladsen.

Herefter fordeles pladserne i provstiudvalget efter samme metode som ved afstemningsvalg ved valg til menighedsråd; nemlig forholdstalsmetoden. 

Først bestemmes, hvor mange kandidater, der skal vælges fra hver kandidatliste. Har der været anmeldt listeforbund, lægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listeforbund sammen. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, og så videre, indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller listeforbund.

Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og listeforbund.

Eksempel:
Til dette provsti skal vælges seks læge medlemmer.

Der er afgivet 293 stemmer i alt, som fordeles således på tre lister:

 Liste 1
134 stemmer
Liste 2
93 stemmer
Liste 3
66 stemmer
Divisor 1134(1)93(2)66(4)
Divisor 267(3)46,5(5)33 
Divisor 344,7(6)31 22 

Mandaterne fordeles altså sådan:

Liste 1: nr. 1, 3 og 6
Liste 2: nr. 2 og 5
Liste 3: nr. 4

Er kvotienterne lige store, trækkes der lod. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.

Når antallet af medlemmer i provstiudvalget er fordelt mellem listerne, afgøres det, hvem der er valgt på de enkelte lister afhængigt af, om listerne er opstillet prioriteret eller sideordnet.

Først optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fået (personlige stemmer), og derefter hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet på listen (listestemmer).  

5.4.1 Prioriteret opstilling 

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, udregnes for hver kandidatliste det fordelingstal, der skal lægges til grund ved kandidaternes udvælgelse af listen.

Tallet udregnes ved at dividere antallet af samtlige for kandidatlisten afgivne stemmer (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) med et tal, der er én større end det antal mandater, der er tilfaldet listen.

Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal - også hvis det allerede er et helt tal - og det herefter fremkomne tal er fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.

For hver kandidatliste fordeles listestemmerne til listens kandidater på følgende måde: Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den kandidat, der er opført som nr. 1 på kandidatlisten, uden at fordelingstallet er nået, lægges så mange listestemmer, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde for de øvrige kandidaters vedkommende, indtil samtlige listestemmer er fordelt.  

Herefter erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet ved personlige stemmer alene eller ved tillæg af listestemmer, for valgte i den rækkefølge, de står opført på listen.

Opnås det ikke på denne måde at få valgt alle kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen.

Eksempel fortsat:

På Kandidatliste 1 med 5 kandidater er afgivet i alt 134 stemmer, der fordeler sig med 98 personlige stemmer og 36 listestemmer. Listen har fået 3 mandater, og listens fordelingstal er 134 (samtlige stemmer) divideret med 4 (3 mandater + 1) = 33,5 forhøjet til 34. De personlige stemmer samt fordelingen af listestemmerne er som anført nedenfor.

KandidaterPersonlige
Stemmer
ListestemmerStemmer i
alt
Valgte
med nr.
Stedfortrædere
med nr.
1. AA122234nr. 1 
2. BB121426nr. 3 
3. CC23   nr. 1
4. DD16   nr. 2
5. EE35 35nr. 2 

Selvom EE har flere personlige stemmer end fordelingstallet, bliver AA først valgt, fordi AA står øverst på kandidatlisten, og fordi fordelingstallet er opnået ved at lægge personlige stemmer og listestemmer sammen. EE bliver valgt som nr. 2, da EE har opnået et højere stemmetal end BB, uanset BB står højere på listen og også har fået tillagt listestemmer til sit personlige stemmetal. CC og DD bliver stedfortrædere i nævnte rækkefølge på baggrund af deres personlige stemmer.

Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først i rækkefølgen på kandidatlisten, for valgt.

5.4.2 Sideordnet opstilling 

Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder listens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Antallet af listestemmer har altså kun betydning ved tildelingen af det antal mandater, der tilkommer listen. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

KandidaterPersonlige
stemmer
ListestemmerStemmer i
alt
Valgte
med nr.
Stedfortrædere
med nr.
1. AA122234nr. 1 
2. BB121426nr. 3 
3. CC23   nr. 1
4. DD16   nr. 2
5. EE35 35nr. 2 

I eksemplet ovenfor ville de tre mandater således i stedet tilfalde EE (nr. 1), CC (nr. 2) og DD (nr. 3).

5.5 Beslutningsprotokol og underretning

Når valget er gjort op, bliver resultatet skrevet ind i beslutningsprotokollen for provstiudvalget, og der sendes straks en kopi (udskrift) af protokollen til stiftsadministrationen.  

I beslutningsprotokollen angives:  

 • hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister,  
 • i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne,  
 • hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste,  
 • hvor mange personlige stemmer der blev afgivet for kandidaterne,  
 • hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne,  
 • hvilke medlemmer der blev erklæret for valgt,  
 • det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte.

Valgbestyrelsen giver besked til de kandidater, der har opnået valg, og orienterer dem om det medlemsnummer, de er valgt med.  
Eventuelle stedfortrædere underrettes også om valget og hvilket nummer, de har som stedfortrædere. Samtidig oplyser valgbestyrelsen om muligheden for at klage over valgets gyldighed og om klagefristen, som er den 26. oktober 2021.

6. Aflysning af afstemning

Hvis der kun er indleveret én gyldig liste, når fristen for at aflevere kandidatlister udløber den 13. september 2021 kl. 16.00, aflyses valget. De kandidater, der er opført på kandidatlisten, som dem der skulle vælges, hvis valget blev aflyst, er valgt.  

 

Valget aflyses også, hvis det ved fristen for at rette mangler den 20. september 2021 kl. 16.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.

 

Valgbestyrelsen orienterer de valgte medlemmer om valget og om det medlemsnummer, de er valgt med. Valgbestyrelsen skal underrette kandidaterne om, at det er muligt at indlevere en liste over stedfortrædere.

6.1 Stedfortrædere

Hvis valget aflyses, har de valgte kandidater, inklusive præsterepræsentanten, mulighed for at aflevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere senest den 1. november 2021.

Stedfortræderne skal opfylde betingelserne for at være valgbare, men de behøver ikke at have været opstillet som kandidater på kandidatlisten.  

Stedfortræderne kan være personlige, og op til fire personer kan være personlige stedfortrædere i en fastlagt rækkefølge for den enkelte kandidat. En stedfortræder kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt ved deres personlige underskrift give deres samtykke til at ville være stedfortrædere.

Hvis kandidaterne indleverer en liste over stedfortrædere, bortfalder den oprindeligt på kandidatlisten opførte liste over stedfortrædere. Det betyder med andre ord, at de valgte kandidater selv kan bestemme, hvem der skal være deres stedfortrædere.

Det betyder også, at det først endeligt kan afgøres, hvem der er stedfortrædere, når fristen for indlevering af liste over stedfortrædere er udløbet den 1. november 2021.

Det anbefales derfor, at eventuelle stedfortrædere først underrettes om valget og hvilket nummer, de har som stedfortrædere efter, at fristen for indlevering af listen over stedfortrædere er udløbet den 1. november 2021.

Indleverer kandidaterne en liste over stedfortrædere, skal valgbestyrelsen kontrollere stedfortrædernes valgbarhed. Det fremgår ikke af reglerne, at der er mulighed for at rette eventuelle mangler ved listen.

6.2 Beslutningsprotokollen

Valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Der skal stå: 

 • at valget er aflyst
 • navnene og rækkefølgen på de valgte kandidater
 • navnene og rækkefølgen på de valgte stedfortrædere.

7. Efter valget - offentliggørelse

Valgbestyrelsen offentliggør senest den 26. oktober 2021 resultatet af valg til provstiudvalg.  

 

Det er valgbestyrelsen, der beslutter, hvordan resultatet skal offentliggøres. Det kan offentliggøres fx i den lokale presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. 

 

Det er ikke nok at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

7.1 Frist for at klage over valget

Fristen for af klage over valgets gyldighed er den 26. oktober 2021. En eventuel klage skal sendes til biskoppen. Biskoppen indhenter en udtalelse fra valgbestyrelsen, inden klagesagen afgøres.

En klage over biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren af valgbestyrelsen, domprovsten og klageren. Fristen er senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Indhold
 1. Valg til provstiudvalg
  1. Intro til valg til provstiudvalg
  2. Offentligt møde om valg til provstiudvalg
   1. Mødeindkaldelse
    1. Dagsorden
     1. Valgbestyrelsen
     2. Valgbarhed og valgret
      1. Repræsentanter for menighederne
       1. Repræsentant for præsterne
       2. Kandidatlister
        1. Sideordnet opstilling
         1. Prioriteret opstilling
          1. Listeforbund
           1. Aflevering og mangler
           2. Afstemning
            1. Tidspunkt
             1. Afstemningsproces
              1. Stemmesedler og stemmematerialer
               1. Stemmeoptælling og opgørelse af valget
                1. Prioriteret opstilling 
                2. Sideordnet opstilling 
               2. Beslutningsprotokol og underretning
               3. Aflysning af afstemning
                1. Stedfortrædere
                 1. Beslutningsprotokollen
                 2. Efter valget - offentliggørelse
                  1. Frist for at klage over valget