Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning

I denne vejledning findes en uddybende beskrivelse af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

De fleste af institutionerne under Kirkeministeriet er omfattet af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

Selvforsikringsordningen indebærer, at folkekirkens institutioner som udgangspunkt ikke tegner forsikring i private forsikringsselskaber for de skader, der typisk kan opstå på folkekirkens ejendom (bygning og løsøre) samt ifm. udførelsen af entreprise, medmindre der er givet særskilt tilladelse til dette.

Det er et fælles bærende princip for selvforsikringsordningen at sikre, at folkekirkens institutioner kun tegner de forsikringer, der er nødvendige og lovmæssige, og at institutionerne undgår unødvendige udgifter til forsikringer, som forsikrings- og selvforsikringsordningen allerede dækker. I det tilfælde, hvor der må tegnes forsikring, dækker folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning ikke. Der henvises til afsnit 6 i forsikringshåndbogen for en nærmere gennemgang af de anførte muligheder for at tegne andre forsikringer. 

I det daglige administreres forsikringsordningen af Forsikringsenheden, der udgøres af medarbejdere fra Københavns og Helsingør Stift. 

1. Forsikringshåndbogen

Den seneste version af forsikringshåndbogen fra 2017, udarbejdet af Kirkeministeriet, indeholder de generelle retningslinjer for administration af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning. 

 

Forsikringshåndbogen er gældende for alle folkekirkens institutioner, uanset om de fungerer og ledes forskelligt. Er du nysgerrig og vil du vide mere om Forsikrings- og Selvforsikringsordningen, kan du læse hele håndbogen her.

 

Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning

 

Forsikringshåndbogen beskriver, hvornår en begivenhed er omfattet af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning, og hvordan institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed. 

2. Anmeldelse af skade

Hvis der er sket en skade eller en arbejdsulykke, er det vigtigt, at den bliver anmeldt til rette myndighed så hurtigt som muligt, så sagsbehandleren, der træffer afgørelse i sagen, evt. kan hjælpe med at vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at belyse og afgøre skaden.

 

I dette afsnit kan du læse mere om, hvor og hvordan du skal anmelde skaden til Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

2.1 Anmeld skade hos Forsikringsenheden 

Skader på folkekirkens bygninger, løsøre eller entreprise skal anmeldes til Forsikringsenheden ved at udfylde og indsende den vedlagte blanket til fe@km.dk. Husk at vedlægge/vedhæfte relevant dokumentation, som bevis på skaden og dens omfang.

Skadeanmeldelsesblankt

2.2 Anmeld en arbejdsulykke

Hvis en medarbejder eller frivillig er kommet ud for en arbejdsulykke, bør det først afklares, om den, der er kommet til skade, har krav på erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse, om en konkret sag er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det er derfor vigtigt, at skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden senest 14 dage efter tilskadekomstdagen, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, fx fysioterapi.

Arbejdsulykker skal anmeldes gennem anmeldesystemet EASY på Virk.

Anmeld arbejdsulykke

Bemærk, at for præster er det stiftet, som arbejdsgiver, der anmelder arbejdsskaden.

Policenummer til arbejdsskader er 7020 1991 og policens startdato er: 1. januar 2014

Alle arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), via EASY. Ved anmeldelse skal Folkekirkens Forsikringsenhed vælges som forsikringsselskab, som samtidig forestår eventuel udbetaling af erstatning. Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet.

Der vil altid blive sendt en kvittering for anmeldelsen til institutionens officielle mailadresse: xxxx@sogn.dk.

2.2.1 Anmeld skade på briller og kontaktlinser

Brilleskader og skader på kontaktlinser skal anmeldes til Forsikringsenheden på en særlig blanket, der kan downloades her.

Hvis der er tale om en arbejdsskade med personskade, videresender Forsikringsenheden blanketten til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter brilleskaden eller kontaktlinseskaden behandles sammen med den anmeldte arbejdsskade.

Er der tale om en arbejdsskade uden personskade, er det Folkekirkens Forsikringsenhed, som behandler sagen og træffer afgørelse uden Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings indblanding.

Regler om udbetaling af erstatning i forbindelse med brilleskader og skader på kontaktlinser findes i lov om arbejdsskadesikring § 15.

2.3 Anmeld ansvarsskade hos Gjensidige Forsikring

Hvis der rejses erstatningskrav mod institutionen for en skadegørende handling, som involverer personer, der er i tjenesteforhold i folkekirken, skal der ske anmeldelse til Gjensidige Forsikring.

Skadesanmeldelsen foregår ved, at du udfylder Gjensidige Forsikrings skadesanmeldelsesblanket, som kan hentes elektronisk på følgende link:

Ansvarsskade - Gjensidige

Policenummeret er nødvendigt for at udfylde skadesanmeldelsen korrekt. 

Policenummeret er: 7064643

Gjensidige Forsikring A/S kan kontaktes på følgende adresse:

Gjensidige Forsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.

Tlf.: 70 10 90 09

Har du ikke adgang til internettet, kan en papirudgave af blanketten rekvireres ved at tage kontakt til selskabet på ovenstående adresse. Den udfyldte blanket returneres til samme adresse.

Indhold
 1. Forsikringshåndbogen
  1. Anmeldelse af skade
   1. Anmeld skade hos Forsikringsenheden 
   2. Anmeld en arbejdsulykke
   3. Anmeld ansvarsskade hos Gjensidige Forsikring