Tilbud om gudstjenesterefleksion til Roskilde Stifts menighedsråd, menigheder og kirkernes ansatte

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen anbefaler varmt, at man gør brug af dette tilbud. Læs biskoppens anbefaling her.

Stiftsrådet i Roskilde Stift har afsat midler til et tilbud til de menighedsråd og menigheder som ønsker faglig bistand til at reflektere over deres søndagsgudstjeneste. Derfor har Roskilde Stifts liturgiudvalg sammensat en bredere gruppe af liturgiske fagpersoner, hvoraf to ad gangen – en præst og en musiker – stiller sig til rådighed for en samtale om den lokale gudstjeneste.

De to fagpersoner deltager i en på forhånd aftalt søndagsgudstjeneste, som følges op af en samtale mellem menighedsrådsmedlemmer inkl. præster, kirkens øvrige medarbejdere og interesserede kirkegængere. Det er vigtigt at bemærke, at de to besøgende er med for at sætte en samtale i gang, og at denne samtale på ingen måde har karakter af et kirkeligt tilsyn. Der er tale om en fri udveksling af oplevelser og betragtninger i forbindelse med den netop afholdte gudstjenestes forløb. Liturgiudvalget håber, at der her vil komme tanker og ønsker til udtryk fra alle deltagerne, for formålet er at stimulere interessen for og arbejdet med gudstjenesten, hvad angår dens liturgiske form og indhold, f.eks. sprog, salmevalg, koreografi og kirkerummets betydning.

Praktiske forhold omkring besøget

Hvis I som menighedsråd kunne tænke jer et sådant besøg, kan formanden eller en anden udpeget person kontakte koordinator, sognepræst Lone Balle Olesen for at aftale en dato. Det kan gøres telefonisk på 23 37 87 04 eller pr. e-mail: lobo@km.dk. Besøget er gratis, og det forventes at vare 1½-2 timer, og derfor er det nok en god idé at sørge for et enkelt traktement.

Det er en forudsætning for besøget, at alle medarbejdere og sognepræster indbydes, og at særligt de, som er tjenestegørende ved den pågældende søndags gudstjeneste, deltager i samtalen. Når der er aftalt et besøg, vil en af fagpersonerne, som led i forberedelsen, kontakte menighedsrådsformanden og den tjenestegørende præst og organist.

Da vi i liturgiudvalget ønsker at evaluere på tilbuddet, beder vi om, at I i menighedsrådet efterfølgende sender en kort beskrivelse af, hvad I har fået ud af besøget.

Lidt baggrundsorientering

Folkekirkens søndagsgudstjeneste er en vigtig del af sognets kirkeliv. Den er med til at udtrykke, hvad der er vores fælles identitet som evangelisk luthersk kirke, men samtidig er der ikke to gudstjenester, der er helt ens, og selv om vi forholder os til den samme autoriserede liturgi, er der forskel på de liturgiske former i de enkelte sogne. Den lutherske programerklæring om, at gudstjenestens form bedst udfolder sig lokalt, lever således i bedste velgående.

Den seneste gudstjenesteordning er nu mere end 30 år gammel. Nye udfordringer i samfundet og inden for folkekirken har gjort, at der fra forskellige sider er blevet fremsat spørgsmål og forslag, der berører de gældende liturgiske rammer. I 2016 tog landets biskopper derfor initiativ til at sætte gang i samtaler om gudstjenesten, og det er denne tanke, som ligger bag vores initiativ.

Der er blandt andet fremkommet tre større rapporter samt tre korte og instruktive formidlende hæfter: (1) Hvem bestemmer: Overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi; (2) Dåben kort fortalt, og (3) Nadveren kort fortalt. De er tilgængelige på: https://www.folkekirken.dk.

Som led i det fortsatte arbejde har biskopperne besluttet at nedsætte en dåbs- og en nadverkommission og at etablere et ’Liturgisk forum’. For at søge menighederne inddraget i denne roligt fremadskridende proces, vil Roskilde Stift gennem sit liturgiudvalg hermed række ud til de enkelte menigheder, hvis sag det jo alt sammen gælder.

Tag derfor meget gerne vel imod vores initiativ!

Med venlige hilsner fra udvalgets medlemmer:

Bine Bryndorf (Domorganist), Anne-Sophie Olander (Domprovst), Niels Jørgen Hansen (Haslev menighedsråd), Mette Marbæk Johansen (sognepræst og uddannelseskonsulent), Bo Marschner (tidligere menighedsrådsmedlem), Henrik Bundgaard Nielsen (Generalsekretær i Kirkefondet), Lone Balle Olesen (sognepræst), Marianne Pedersen (tidligere sognepræst), Kirsten Vej Petersen (Sædder menighedsråd), Per Rasmussen (Ringsted menighedsråd), Jakob Lundbak (organist, i Himmelev) og Poul Sandberg (Herlufsholm menighedsråd).