Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden #5

Køb af Ejendom

I forbindelse med køb af ejendom er det menighedsrådet, der skal opsige sælgers brandforsikring, da denne ikke kan blive opsagt, førend den er tegnet hos købers forsikringsselskab. En sådan opsigelse kan lyde som nedenstående:

Ejendommen på xxx er ved skødets endelige tinglysning og uden anmærkninger forsikringsmæssigt overgået til Folkekirkens Forsikring og Selvforsikringsordning, således at sælgers brandforsikring (husforsikring) ved xxx forsikring herefter kan opsiges.

Forsikringsenheden kan desværre ikke påtage sig opgaven at opsige sælgers eksisterende brandforsikring, da det påhviler menighedsrådet selv at rette henvendelse til sælges forsikring.

Alle bygninger og løsøre, som tilhører Folkekirken vil automatisk være omfattet af Selvforsikringsordningen pr. overtagelsesdagen jf. pkt. 110 og 210. Forsikringsenheden skal derfor ikke underrettes ved køb af ejendomme eller løsøre.

Salg af Ejendom

Folkekirkens ejendomme er omfattet af folkekirkens Selvforsikringsordning, indtil ejendommen ikke længere ejes af folkekirken dvs. pr. overtagelsesdagen.

Hvornår dækker selvforsikringsordningen skybrud?

Det er højsæson for skybrud, hvilket betyder en øget risiko for vandskader, som kunne have været undgået med lidt omtanke. I Forsikringsenheden anbefaler vi, at I tjekker afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit. Det skyldes især, at selvforsikringsordningen kun dækker skybrudskader, hvis oversvømmelsen og skaden ikke skyldes tilstoppede kloakker, manglende vedligeholdelse eller fejlkonstruktion. I kan læse mere om skybrudsskader i pkt. 916 i forsikringshåndbogen.

Sådan undgår I ulykker med ukrudtsbrændere

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere er hvert år skyld i adskillige brande. For at hjælpe menighedsrådene med at bruge ukrudtsbrændere mere sikkert og korrekt har vi samlet en række gode råd fra bl.a. Beredskabs- og Sikkerhedsstyrelsen,

· Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
· Hold ukrudtsbrænderen væk fra tør jord og tør bevoksning
· Hold god afstand til biler, bygninger og plankeværk
· Hold øje med glemte gløder
· Forlad aldrig en tændt eller varm brænder
· Afmonter gasflaske eller -dåse efter brug
· Hav altid brandslukningsudstyr i nærheden, fx mobil slangevinde og/eller andet egnet håndslukningsmateriel
· Hold opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde

Se evt. filmen ”Korrekt brug af ukrudtsbrændere” og læs mere på Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside på: Sådan bruger du ukrudtsbrænderen korrekt og undgår brand (sik.dk)

Selvom det ikke fremgår direkte af forsikringshåndbogens betingelser, anbefaler vi, at den der udfører varmt arbejde, er i besiddelse af certifikat for uddannelse i varmt arbejde.

Husk, at det er menighedsrådet, som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer bl.a. pligt til at give fornøden og korrekt instruktion om arbejdets udførelse, og derudover så vidt muligt at sikre, at det korrekte sikkerhedsudstyr og hjælpemidler er til rådighed for medarbejderne.