Hilsen fra Københavns biskop om arbejdsmiljøet i folkekirken - februar 2024

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

For to uger siden uge blev en ny omfattende undersøgelse af den psykologiske trivsel i folkekirken offentliggjort – ’Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken’. Det er interessant og lærerig læsning med konkrete anbefalinger til, hvad vi kan gøre for at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

Undersøgelsen sammenligner folkekirkens arbejdsmiljø med det øvrige arbejdsmarked og har mange vigtige delkonklusioner. For mig at se indeholder undersøgelsen to særligt væsentlige budskaber:

+ Folkekirken har på de fleste parametre et bedre psykisk arbejdsmiljø end andre arbejdspladser. Blandt andet oplever folkekirkens medarbejdere udpræget jobtilfredshed, høj grad af motivation og mening i arbejdet og glæde ved at anbefale arbejdspladsen til andre.

+ Samtidig har vi et problem med mobning og krænkelser på folkekirkens arbejdspladser. Denne undersøgelse kaster som noget nyt lys over, at der især er et problem med den ledelsesmæssige håndtering af krænkelsessager.

21 % af de ansatte i folkekirken har oplevet mobning eller andre krænkelser, og det skal vi tage meget alvorligt.

Vi løser ikke problemet med et snuptag. Det er og skal fortsat være et vigtigt spørgsmål for os, hvordan vi bedst kan gøre dette tal mindre og i det hele taget omsætte denne og foregående undersøgelsers anbefalinger til konkret handling.

-------------------------------------------------------------------------------
Læs undersøgelsen og tal med andre om den
Det er vigtigt, at vi i alle dele af stiftet er bekendt med undersøgelsen, og at vi sammen overvejer, hvad vi skal gøre anderledes på baggrund af dens resultater og anbefalinger.

Derfor vil jeg også tage undersøgelsen op sammen med provsterne, når vi mødes igen. Jeg vil opfordre jer til at gøre det samme: At provsterne drøfter den med præsterne i hver sit provsti, at alle menighedsråd tager den op og drøfter den på et menighedsrådsmøde, og at kontaktpersonen eller en daglig leder drøfter den sammen med præster og øvrige medarbejdere i den enkelte kirke. Hvad siger undersøgelsen? Kan vi genkende nogle af undersøgelsens resultater? Hvordan skal vi bruge undersøgelsens anbefalinger her hos os?

Læs undersøgelsens pixirapport

Se mere om arbejdet med arbejdsmiljø i Københavns Stift

-------------------------------------------------------------------------------

Vi er i gang med arbejdet. I Københavns Stift har vi udvidet tilbuddet om supervision til alle præster i stiftet. Vi holder halvårlige møder i præsternes arbejdsmiljøorganisation, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan det står til og de mulige løsninger på problemer med arbejdsmiljøet. Vi har udarbejdet en klagevejledning for brugere, ansatte og menighedsråd. Vi har oprettet en whistleblowerordning, vi har udarbejdet actioncards til præster, som er blevet sendt ud til alle, og vi er generelt blevet bedre til at gribe ind, når vi bliver opmærksomme på, at noget er ved at køre af sporet.

Alle ansatte i et samarbejde om arbejdsmiljøet i Københavns Stift
Kirkerne udgør én arbejdsplads, uanset at en del af de ansatte refererer til provst og biskop, mens en anden del refererer til daglig leder og menighedsråd. Derfor er det vigtigt at styrke samtalen og samarbejdet mellem ledelsesstrengene i de enkelte kirker. Men det er ikke kun på sogneniveau, at der er et potentiale i at styrke bevidstheden om, at vi er en del af den samme arbejdsplads. Det er et arbejde, der skal tages alvorligt på alle niveauer i folkekirken.

Nogle provstier afholder halvårlige møder for arbejdsmiljørepræsentanter for både præster og andre ansatte. Nogle provster inddrager menighedsrådet i præsternes medarbejderudviklingssamtale. Spred meget gerne kendskabet til den slags tiltag, og glem ikke at orientere mig om dem også. Vi skal drage nytte af de mange gode tiltage og ideer, der viser sig rundt om i stiftet.

I Københavns Stift går vi derfor også i gang med at se på, hvad vi herfra kan gøre for at styrke samtalen og samarbejdet mellem de to søjler.

Undersøgelsen peger desuden på, at der er behov for at styrke adgangen til HR-rådgivning. Det synes jeg, vi skal arbejde videre med i Københavns Stift. Mit ønske er, at alle ansatte og menighedsråd skal kunne modtage kompetent og personlig rådgivning og vejledning, hvad enten der er tale om ledere, ansatte eller frivillige.

Biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde om at finde de gode løsninger
Både biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd har fortsat rettet lyset mod folkekirkens arbejdsmiljø og er temmelig enige om, hvor problemerne er. De eksisterende værktøjer skal implementeres mere effektivt, og nye initiativer skal iværksættes på baggrund af rapportens anbefalinger. I januar blev vi desuden enige om et mere aktivt tilsyn, som betyder, at det er muligt at ekskludere menighedsrådsmedlemmer, som er en del af et arbejdsmiljøproblem.

I forlængelse af det arbejde opfordrer biskopperne til, at nye menighedsrådsmedlemmer bliver introduceret godt til den folkekirkelige arbejdsplads og menighedsrådets opgaver, ligesom vi anbefaler menighedsrådene at sikre sig de kompetencer, der skal til for at varetage ledelsesopgaverne i kirken. Biskopperne vil fortsat mødes og samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Præsteforeningen om at iværksætte tiltag på baggrund af denne og tidligere undersøgelser.


Vi kan være stolte af at være engagerede i folkekirken, der på så mange parametre udgør en god og velfungerende arbejdsplads. Samtidig skal vi tage det yderst alvorligt, at der er oplevelser med mobning og andre krænkende handlinger på vores arbejdspladser. Begge pointer er vigtige for, at vi kan bevare og styrke vores arbejde til gavn for de mange, vi hver uge er i berøring med, og som finder mening og relevans i folkekirken.

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen