Opdatering af Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

1. maj 2023 trådte ændringen af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi om enklere økonomiforvaltning og lettere adgang til samarbejde i kraft. Det har medført en række opdateringer af de administrative rammer, som Kirkeministeriet udarbejder for folkekirkens lokale kasser.

Opdatering af Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

Det opdaterede cirkulære kan læses på Retsinformation. Ændringerne opsummeres herunder.

 • Titlen er ændret, så det i stedet for ”kirke- og provstiudvalgskassernes” er blevet ”folkekirkens lokale kassers”. Dette er sket for at reflektere, at samarbejder der er organiseret som selvstændige juridiske enheder også er omfattet af reglerne i cirkulæret. Der er ligeledes tilføjet en definition af begrebet ”folkekirkens lokale kasser” som paragraf 1. 
   
 • Cirkulæret indeholdt tidligere en beskrivelse af budgetprocessen som alle provstier skulle følge. Med lovændringen er der indført mulighed for at lave lokale budgetprocesser, hvor kun nogle få centrale frister altid skal overholdes. Der er dog fortsat en beskrivelse i cirkulæret af en standard budgetproces, som skal anvendes hvis der ikke er truffet beslutning om en lokal proces. Standardprocessen er beskrevet for både menighedsråd, provstiudvalg og selvstændige juridiske enheder. 
   
 • Som følge af den nye mulighed for at oprette en reserve i provstiudvalgskassen på mere end 5 % af den lokale ligning, som kan udmøntes som tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, er der tilføjet et afsnit i cirkulæret om fastsættelse af reserven samt et afsnit om disponering af reserven. 
   
 • Lovændringen giver mulighed for at placere opsparing til anlægsprojekter i provstiudvalgskassen. Opsparinger skal fortsat være øremærket til et bestemt projekt. Der er tilføjet et afsnit i cirkulæret om opsparing til menighedsrådenes anlægsudgifter i provstiudvalgskassen.
   
 • Der er tilføjet et afsnit om tilbageførsel af anlægs- og projektbevillinger. Tilbageførsel af overskud ved projekter kan besluttes af provstiudvalget. Tilbageførsel af ubrugte midler fra aflyste eller ændrede projekter skal ske med menighedsrådets eller bestyrelsen for en selvstændige juridisk enheds tilslutning.
   
 • Reglerne for kvartalsrapportering er ikke ændret, men har fået sit eget afsnit i cirkulæret. 
   
 • Afsnittet vedrørende udarbejdelse af regnskab er opdateret for at præcisere at reglerne også gælder for de selvstændige juridiske enheder. Derudover er kravet om godkendelse af regnskabet fjernet og regnskaberne vil fra og med regnskab 2023 blive offentliggjort den 1. maj.
   

Opdatering af vejledningen sker hurtigst muligt

Den eksisterende vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. skal tilsvarende opdateres. Dette arbejde er i gang, og den opdaterede vejledning offentliggøres på Retsinformation hurtigst muligt. Kirkeministeriet opretter en nyhed på Folkekirkens Intranet, når det nye vejledning er tilgængelig.