Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden #5

Efterårstjek

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, så husk at foretage et efterårstjek af sognets bygninger. Blæst og regn er hvert år årsagen til skader, men det er let at undgå med et efterårstjek.

  1. 1. Tjek bygningernes tag for løse tagsten eller –plader.
  2. 2. Tøm tagrender for nedfaldne blade og kviste.
  3. 3. Tjek og beskær træer for grene, der er rådne eller i fare for at blæse ned ved storm.

Hvis skaden sker, skal I hurtigst muligt sørge for at skadesbegrænse og udbedre skaden, så den ikke bliver forværret. Se pkt. 2.3 i Forsikringshåndbogen.

Få foretaget et el-tjek af en autoriseret el-installatør

Det er vigtigt, at kirkens elektriske installationer løbende bliver efterset og vedligeholdt, da fejl i elektriske installationer tit og ofte er årsag til brand i folkekirken.

 Vi vil derfor opfordre alle til, at I kritisk gennemgår jeres elinstallationer med en autoriseret el-installatør med passende og faste mellemrum – fx hvert fjerde år, når det ordinære syn erstattes med et provstesyn.

Arbejdsskadeforsikring

Den lovpligtige arbejdsgiverforsikring er indeholdt i selvforsikringsordningen, men det er altid Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade i arbejdsregi kan anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Loven omfatter personer, der er ansat til at udføre arbejde – lønnet som ulønnet.

I forhold til frivillige er det ligeledes AES, der vurderer, om de er omfattet af loven i den konkrete sag. AES vil således være den rette myndighed at rette konkrete henvendelser til. Telefon til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er 70 11 12 77.

Der kan læses om frivillige på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside ved at følge dette link:

https://www.aes.dk/dokument/notat-om-frivilligt-arbejde

En arbejdsskade skal anmeldes i EASY via www.virk.dk ved brug af MitID. Send gerne en kopi af anmeldelse til FE@km.dk

Som udgangspunkt er medlemmer af menighedsrådet ikke omfattet af arbejdsskadeloven.

Et menighedsrådsmedlem kan dog være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis pågældende har udført noget arbejde, som går ud over de opgaver, der ligger i at være menighedsrådsmedlem. Der kan læses mere i Forsikringshåndbogen i afsnit 5 om arbejdsskadeforsikring.

Vi anbefaler derfor, at alle har en privat ulykkesforsikring, uanset om man er medlem af menighedsrådet eller udfører andet frivilligt arbejde.