Konsulentrunder i Aarhus Stift 2024


Aarhus Stift har fastlagt konsulentrunderne for 2024.

Tidsplan:

Onsdag den 13. marts og torsdag den 14. marts 2024 

Tirsdag den 7. maj og onsdag den 8. maj 2024 

Onsdag den 14. august og torsdag den 15. august 2024 

Tirsdag den 22. oktober og tirsdag den 5. november 2024 

 

Tilmelding: 

Tilmelding til konsulentrunder skal ske via provstiet, og provstiudvalgene anmodes om senest en måned forud for runderne at oplyse stiftet om forslag eller sager, der ønskes behandlet på konsulentrunden. 

 

Tilrettelæggelse af konsulentrunden:

Når stiftet fra provstiudvalgene har modtaget tilmeldingerne til konsulentrunden, vil stiftet sende en tidsplan og relevante informationer for rundens afholdelse til de pågældende menighedsråd og provstiudvalg. 

Erfaringsmæssigt kan der besøges ca. 5-6 kirker pr. dag. Hvor meget tid, der afsættes ved hver kirke, afhænger af sagens karakter og kan variere mellem 30 minutter for små konkrete sager til 1½ time for større sager, f.eks. en kirkerestaurering, en kirkegårdsudvidelse eller lignende. 

Hvis der tilmeldes flere sager, end der tidsmæssigt er kapacitet til, kan det blive nødvendigt, at sagen må vente til næste konsulentrunde. 

 

Materiale til brug for konsulentrunden:

For at menighedsrådene får det optimale ud af besøgene, er det vigtigt, at provstiudvalgene sender materiale til stiftet, således at konsulenterne kan forberede sig bedst muligt. Følgende materiale bedes indsendt: 

 • Menighedsrådets ansøgning
 • Selve projekt vedlagt følgende:
  • Beskrivelse af eksisterende forhold
  • Billeddokumentation
  • Hvilke ønsker er der til fremtidige forhold
  • Beskrivelse af fremtidige forhold
  • Tilbud på projektets udførelse (dog ikke ved skitseprojekter)
  • Provstiudvalgets godkendelse af økonomien i projektet - dog ikke ved skitseprojekter, men projektet skal være behandlet på provstiudvalgsmøde
    

Deltagere i konsulentrunden:

I konsulentrunderne deltager - foruden repræsentanter fra stiftsøvrigheden - den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet samt eventuelt kirkegårdskonsulenten og varme- og energikonsulenten, hvis dette er relevant. Det er således alene forhold om kirker, kirkers inventar og kirkers omgivelser, der vil kunne drøftes. 

Det er vigtigt, at menighedsrådet og evt. deres arkitekt samt provst/repræsentant fra provstiudvalget og eventuelt provstisekretær er repræsenteret ved hver kirke under konsulentrunderne. 

 

Konsulentrunden alene af rådgivende karakter:

Ved konsulentrunderne ydes der alene rådgivning til menighedsrådene - der træffes ikke beslutninger i forhold til de konkrete projekter. Såfremt menighedsrådet ønsker projektet realiseret, skal der stadig sendes en ansøgning via provstiudvalget til stiftsøvrigheden. 

 

Øvrige bemærkninger:

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte stiftet.

Med venlig hilsen 

Aarhus Stift