Budgettet for folkekirkens fællesfond 2024 ligger nu fast

Kirkeministeren har godkendt Fællesfondens budget for 2024, som kan læses her.

Fællesfonden er med sit budget på 1,9 mia. kr. en hjørnesten i den folkekirkelige økonomi. Fællesfonden finansierer en stor del af lønnen til præster i folkekirken og desuden de dele af folkekirkens virksomhed, som bedst løses på nationalt plan. Fællesfonden finansierer bl.a. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, landets tre kirkemusikskoler, Folkekirkens It og de ti stiftsadministrationer. Disse institutioner kender nu deres økonomiske rammer for 2024.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter kirkeministeren efter rådgivning og høring af henholdsvis budgetfølgegruppen og budgetsamrådet vedrørende fællesfonden bestående af folkekirkelige repræsentanter desuden, hvordan omprioriteringsmidlerne til udviklingsopgaver og nye initiativer i folkekirken skal udmøntes.

I 2024 er der ved fordeling af omprioriteringsmidlerne bevilget 15,1 mio. kr. stigende til 24,8 mio. kr. i 2026 til nye eller allerede eksisterende tiltag.

Fordelingen af omprioriteringsmidler fremgår af tabel 9.2 i budgettet. Der er tildelt omprioriteringsmidler til 9 bevillingsmodtagere, hvoraf nogle de nye eller opjusterede initiativer beskrives nedenfor.

De 10 stiftsadministrationer er tildelt et samlet bevillingsløft på 8,1 mio. kr. i 2024 stigende til 16,1 mio. kr. i 2025 og frem. Bevillingsløftet skal bl.a. finansiere initiativer til samskabelse med det øvrige samfund, som har været midlertidigt finansieret indtil nu. Herudover udvides biskoppernes fælles sekretariatsbetjening med et årsværk og stiftsadministrationerne kan forøge deres bemanding med ½ årsværk hver.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter tildeles i alt 15,2 mio. kr. til etablering af Liturgisk Forum, som i en 6-årig periode blandt andet skal undersøge, om og hvordan forskellige gudstjenesteformer kan afprøves. Liturgisk Forum forankres i både FUV og Folkekirkens Kirkemusikskoler. Liturgisk Forum skal styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken ved at udvikle nye netværk og indhente og udbrede erfaringer med inddragelse af hele folkekirken.

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 til at iværksætte initiativer, som skal fremme trivslen og forbedre arbejdsmiljøet for præster. Initiativerne iværksættes på baggrund af evalueringen af Paraplyprojektet, som kan læses her.

Fællesfondens pulje til særlige personalemæssige tiltag øget med 850 t. kr., hvilket er mere end en fordobling af puljens hidtidige størrelse.

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd får bl.a. permanent bevilling til Migrantsamarbejdet på 2 mio. kr. årligt og Landssekretariat for Danske Kirkedage på 0,4 mio. kr. årligt – to initiativer, som hidtil har været finansieret af midlertidige projektbevillinger.